Peygamber Varisleri ve Risale-i Nur

Peygamber varisliği, Peygamberimizin (asm) varisi vaziyetinde olan, büyük alim ve velilerin yoludur. Efendimiz (asm) “Alimler, Peygamberlerin varisleridirler” ve “Alimlere (saygı ediniz) ikram ediniz. Zira alimler, peygamberlerin varisleridir. ”hadisi şerifleriyle âaim olmanın pek kolay bir şey olmadığını, icazlı belağatları ile beyan emrediyorlar. Çünkü mademki bir alim, Peygamberlerin varisidir; öyleyse hak ve doğruluğun tebliğ ve neşri hususunda, aynen onların tutmuş oldukları yolu izlemesi gereklidir. Her ne kadar bu yol; bütün dağ, taş, çamur, çakıl, uçurum, daha beteri takip, tevkif, muhakeme, mapus, zindan, sürgün, yanlızlaştırmak, zehirlenme, idam sehpaları ve daha akıl ve hayale gelmeyen nice bin zulüm ve eziyetlerle dolu da olsa.

Pek iyi bilirsiniz ki, özbeöz irşad alimleri enbiyanın varisleridir. Bu kutlu zatlarda kendilerine kalıt kalan bildirimleri ve  öğüt vermeleri, Kuranı Mubinin buyruklarına göre yaymakla mükelleftirler. Görevini yaparken hiçbir fiyat ve karşılığının, talibi değildirler. Görevlerini Allah rızası için yaparlar. Ancak, Allah ve Resulünün (asm) rızasına taliptirler. Son soluklarına kadar bu kutsal göreve devam ederler. Zira, bu görev onlara Allah ve Resulünün emanetidir.

İşte Bediüzzaman Hazretleri de böyle bir görev ile yükümlü olduğu için Allah ve Resulünün (asm) emanetinin gerektirdiği tavır, duruş ve şecaati göstermiştir. Fiillerinin neticesini ise Rabbinden beklemiştir. “Yarım yüzyıldan fazla o kutsal cihadı ile bütün ömrü süresince bu çetin yolda yürüyen ve karşısına çıkan binlerle engeli bir yıldırım sür’ati ile aşan ve Peygamberlerin varisi olan bir alim olduğunu ameli bir surette kanıt eden bir zattır.

peygamber varisleri, muhakkikleri bu arada da “asfiya”dırlar. Asfiya; sâfiyet, kemâlât ve takvâ sahibi olan, Hz. Peygamber’in (asm) varisi kararında, onun meslek ve gayelerini hayata geçirmeye ve tatbike çalışan alim zatlardır. peygamber varisleri ehli olan asfiya ve muhakkikînin, şuhuda değil, Kur’ân’a ve vahye, gaybî lakin sâfi, ihatalı, doğru hakaik-i imâniyelerine değin hükümlerine yetişilemez. Zira asfiyalar veraseti Nübüvvet sırrıyla ve Kuran’ın kati ifadatıyla meselelere bakarlar. Asfiyalar, velayeti kübra olan veraseti nübüvvet ve sıddıkıyete namzettirler. Kuranı Hakim’den direk doğruya, veraset-i Nübüvvet sırrıyla alınan hüner, diğer yollarla alınan marifetlerden çok üstündür. Bediüzzaman Hazretleri “Veraset-i Ahmediye ile İsmi Azam zılline mazhar bir mümin, kendi yeteneği itibarıyla, çoğunlukla bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse, hilafı hakikat olamaz.” demiştir. Bu sırrı fehmetmeyenler, muhakkıkin-i İslâmiyeyi, hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Oysa akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki, peygamberlik varisiyle ile maksadı aliyei kudsiyeye yetişenlere yetişebilsinler?”
Veraseti nübüvvet yolu, en büyük velayettir. Bu yol tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikate sebep olmaktır. İşte bu cadde-i kübra, velayeti kübra olan ehli veraseti nübüvvet olan Sahabe ve Selef-i Salihinin caddesidir. Veraseti nübüvvet denilen büyük makamda bulunanlar, makamı rızaya yetişirler. Böylelikle “kutsal bir manevi cihadı tazammun eden ve sırrı veraseti nübüvvetle velayeti kübranın feyzine mazhar ve sahabenin sırrı meşrebine medar olan Risale-i Nur” da velayeti kübra yolu ile cadde-i Kübrai Kuraniyededir. Risalet ve nübüvvetin her yüzyılda veraset noktasında naibleri ve varisleri ve vekilleri bulunmak kuralıyla, vazife-i irsiyeti tam yapan Risale-i Nur olduğu Birinci Şua’da beyan edilir. Risale-i Nur, Sahabenin sırrı veraseti Nübüvvetle meşrebi uhuvvetkaranesini göstermektedir. Hem Risaletün Nur’un velâyet-i kübrâ olan sırrı veraseti Nübüvvet feyzini veren ders-i hakâik dâiresindeki ilmi hakikat bile daire dışındaki tarikatlere ihtiyaç bırakmaz.
Evet, Risale-i Nur’un o kadar dehşetli inatçılara karşı galip bir şekilde direnci, sırrı ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve direk doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir kasıt izlememesinden ve bir takım ehli tarikatın önem verdikleri keşif ve kerâmât-ı şahsiyeye önem vermemekten ve en büyük makam sahipleri olan Sahabiler gibi, veraseti Nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır.

Risale-i Nur’un da bu muciznuma Peygamber’in (asm) bu vakitte bir mucizesi, bir tasarrufu, bir nuru olması ve veraseti Nübüvvetin bir inikası, Risale-i Nur’da tam tecelli etmesi hasebiyle aynen bütün öğrencileri manevi bir kişinin imanından feyiz alıyorlar.

Hem “Seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik .” ayetinin veraset-i Ahmediye (asm) cihetinde, gösterilen anlam noktasında, bu yüzyılda o Rahmeten lil Aleminin bir aynası ve hakikat-i Kuraniyenin bir özbeöz tefsiri olan Risale-i Nur, o külli rahmetin bir cilvesi, bir numunesi kararındadır. Bediüzzaman Hazretleri de veraset-i Muhammediye (asm) makamında olan bir zatı ali-kadrdır. Görevi ise verese-i nübüvvet ve hamelei şeriatı Ahmediye’dir (asm). Risale-i Nur, veraseti nübüvvet yoluyla direk doğruya doğruların en doğrusuna sebep olmuş en büyük cadde-i  Kuraniyedir.

Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur’un Kuran’ın işaret ve iltifatına ve evliyai izam’ın takdir ve tebşir ve tahsisine vechi ihtisasını; hem Risale-i Nur’un bilfiil olağanüstü olarak bu asrı zulmet ve vahşet ve dehşette düşmanlarına karşı direnci ve sağlamlığı ve müminlere karşı şefkat ve koruması ve öğrencilerine nur iksirinden ve veraseti nübüvvetle mükemmel bir surette hakikat tedrisi ve ilim ihdası ve Muhyi ismine mazhariyetle ölü kalplerin dirilmesi Risale-i Nur’un bir kerameti ve bizlere ve ehli imana bir ikramı İlahi ve bir inamı Rabbani olduğundan izharı tahdisi nimet olduğunu kanıtlarıyla ispat ve beyan edilmiştir.