Risâle-i Nur’da Gençler;

Gençler, nevi insanın üçten birisini oluştururlar. Bediüzzaman Hazretleri 'Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, sonucu görmez.' der. Sonucu görmeyen gençlerin hevesatları galeyandadır, hissiyatlarına mağlupturlar, cüretkâr akıllarını her zaman başına almayarak sosyal hayatta, ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve şerefini tehlikeye sokarlar. Bazıları da 'bir dakika lezzeti için bir mutlu hanenin saadetini mahveder ve bu gibi, mapusta dört beş yıl azap çeker, canavar bir hayvan kararına geçerler.

Hâlbuki katiyen 'Gençlik gidecek. Sefahette gitmişse, hem dünyada, hem öteki dünyada binler bela ve üzüntüler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sui istimal ile, israfat ile gelen vesveseli hastalıkla hastahanelere veya taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere veya manevi üzüntülerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz.' der yüzyılın müceddidi Üstad Hazretleri. Öyleyse milletlerin geleceğini emanet edeceği gençleri dikkate almak zorundayız. Onların gençlikten gelen hissiyatlarının ve taşkınlıklarının önünü alabilecek çareleri onlara sunabilmeliyiz. Onların fıtratlarına derc edilen gayrı mütenahi yetenekleri, hevadan hüdaya gönderecek suyu vermemiz gerekiyor. Hayırlı işlerde onları istihdam etmek, teşvik etmek, kabiliyetlerine ve alaka alanlarına uygun faaliyetlerde onlara yol göstermek gerekiyor.

Gençler bu ahirzaman fitnesinin potansiyel hedefi vaziyetindedir. Hem dünyaları, hem de öteki dünyaları tehlikededir. Potansiyel yeteneklerini nefsi ve hevesi boş işlerle geçirebiliyorlar. Ahirzaman gençlerine el atmak ve onlardaki potansiyel enerjiyi hayırlı hizmetlerde kullanmak yetişkinlere ve işin ehli eğitimcilere düşmektedir.

Üzülerek dile getiriyoruz ki gençlerimizin aldıkları eğitim ne yazık tek taraflı, materyalist bir felsefeden doğmaktadır. Maneviyatı eksik, yalnızca fen ilimleriyle aklına hitap edilen gençlerin, kalbi ihtiyacı olan manevi eğitim verilmemektedir. Halbuki 'Yüreğin ışığı, dini ilimlerdir. Aklın nuru ise fen ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. O iki taraf ile öğrencinin himmeti pervaz eder.Birleştikleri zaman, birincisinde taassub, ikincisinde hile, kuşku ortaya çıkar.' İşte böyle bir eğitim modeline geçilmeden öğrencinin himmetinin pervaz etmesi çok zorlaşır. Elbette ki bütün bütün ümitsiz değiliz. Risale-i Nurların üniversite öğrencileri ve mânevî medresettüzzehra hizmetleri maddî ve mânevî olarak gençlerimizin bir bölümüne hitap emektedir.

Bugün bir hayli imanlı gençler Nur Risalelerine medyun-u müteşekkirdirler. Ve her üniversitedeki dinî kalkınma ve uyanış, Nur eczalarının netice ve sümbülleridir. Zira özbeöz nurlanan gençler hayret ve takdir ve beğenerek okudukları  Nur külliyatının değerini anlamışlardır. Risâle-i Nur’a mânevî kurtuluşumuz diye sarılan gençler şu kati kanaata varmışlardır ki, şayet Üstad Hazretleri vatan ve milleti mahvu perişan etmeğe ait ve raci olan en müthiş ve tahripçi savletler hengamında, en ağır şartlar içerisinde yapıtlarını yazmak kahramanlığını yapmasa idi ve o mükemmel yapıtlarla imân ve İslâmiyet ve Kuran korumasa ve müdâfa’a etmese idi, yüzbinlerle kardeşlerimiz Nurlarla tenvir edilmese idi, bu vatan çoktan elimizden gidecek ve dinsizlik hâkim olacaktı ve Risâle-i Nur’un sümbül ve meyvesi olan bugünkü kurtuluş olamıyacaktı. Ey Risale-i Nur; Seni anlayarak okuyan şahıslar ve asri gençler de terbiye-i Muhammedîye (a.s.m) giriyorlar.

Ey genç kardeşlerim, medarı zevk olan gençlik gidiyor; menşei hazan olan ihtiyarlık, yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurlu hayat gidiyor; zâhirî karanlıklı, dehşetli ölüm, yerine gelmeye hazırlanıyor. Öyleyse gençlerimiz 'Şirin güzel gençlik nimetine doğrultuyla ve taatle şükretse; hem ziyadeleşir, hem ebedileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, hem gamlı, karabasanlı birer düş olur. Hem akrabasına ve vatanına ve milletine muzır bir serseri kararına geçirmeğe sebebiyet verir.'

Ey anneler ve babalar; Dikkatli olunuz. Şefkatinizi yanlış yolda kullanmayınız. Evlatlarınızı terbiyei İslamiye dairesinde yetiştiriniz. Ahirette şefaatçi yerine davacı olmasınlar. Yoksa şiddetli mesul olunur. Erkek çocuğum paşa olsun deyip o çocuğun ebedi hayatını tehlikeye girdiği düşünülmelidir. Evlatlarımızı dünya hapishanesinden kurtarmaya çalışırken, cehennem hapishanesine düşmesini nazara almamak olur mu? Yoksa o evlatlar 'Dünyada da terbiyei İslamiyeyi tam almadığı için, annesinin mükemmel şefkatinin hakkına karşı layıkıyla karşılık veremez, belki de çok kusur eder.

Ey siz genç kardeşlerimiz; Sizlere söylüyorum. Vaktin görünüşe ait zevkleri karşısında aldanmayalım. Nefsi arzularla yaşamayı şiar edinenlerin aldanmayalım. Ahlakımızı Kuran nuruyla süslendirip doğrularımızı düzeltelim. Allah’a hadsiz şükürler olsun namusu ismetimizi, haysiyet ve şerefimizi, tek kelime ile namusumuzu koruma yollarını bize öğreten Nurlarımız ve sevgili Üstadımız var; onu bilelim ve Nurlara sarılalım. Ahlak yıkıcı neşriyatı ve fesat edici aletleri takib edeceğimize, iki dünyanın mutluluğunu kazandıran Kuran’ın nurlu derslerini okuyalım, nurundan nur alalım, o nur ile feyiz alalım. Yüksek hislerimizi rencide eden, bizi kötü propagandalarla baştan çıkarmak isteyen fitne ve fesatçıların yaygaralarına kulak vermeyelim. Gençlik ve güzelliğimizi Kuran adabı süsüyle süsleyelim. Hazreti Peygamberimizin müsaadeden gidip, o temiz ve edepli Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine tam uyalım ki, öteki dünyada bize şefaatçı olsun.