Risale-i Nur’un Asıl Mesleği

Risale-i Nur’un gerçek işi özbeöz halis olmak cihetiyle; Nurun mesleğinin en önemli aslı ihlaslı bir sırdır. Risale-i Nur’un özbeöz mesleği sırf imanla ve ahiretle ilgilidir. Onun için mesleğimiz ihlasın sırrına dayanan iman hakikatlarıdır. Madem mesleğimiz yüksek bir ihlas; değil egoistlik, kendini beğenmişlik, dünya saltanatı da verilse, ebedi bir problemi imaniyeyi o saltanata seçenek yapmak ihlasın gerekliliğindendir. Bu vakitte şahsi maksatla insanlara zarar verecek durumlar var. Risale-i Nur’un mesleğindeki yüksek bir ihlas için bu hastalık verilmiş. Zira bu vakitte şan, haysiyet perdesi altında gösterişlik bulunduğundan büyük bir ihlas ile bütün bütün kendini beğenmişliği terk etmek lazımdır. Risale-i Nur’un ve şakirtlerinin mesleği dört asas üzerine gidiyor. Bunlar acz ve fakr ve şefkat ve tefekkürdür.

Risale-i Nur mesleğinde kişilere önem verilmiyor. Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, gerçeklerdir, sahabe mesleğinin bir yansımasıdır. Onun için mesleğimiz tarikat değil, imanın gerçekleridir. Risale-i Nur maddi ve manevi her şeyden vazgeçmek işidir. Bu arada Kuran'a götüren bir meslektir. Bu mesleğin aslı ve hedefi, gerçek bir iman ve Kuran hakikatlarıdır. Nur mesleğinde müminlerin kardeşliği esastır. Risale-i Nur mesleğinin bir diğer aslı da şafkat etmek ve suçsuzlara zarar vermemektir. Nurun mesleği, gerçekler ve sünnet-i seniyye ve farzlara dikkat ve büyük günahlardan çekinmek asıldır. Risale-i Nur’un mesleğindeki halis bir sır; iman, Kuran hakîkatlerinden başka hiçbir şeye alet, tabi olamaz. Nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve kişisel makamları arzulamak ve şan, haysiyet kazanmak yoktur. Mesleğimizin gerekliliği olan alçak gönüllülük ve halis olmak ve kendini beğenmişliği terk etmek bunu zorunlu kılar. Biz, insanların hürmet etmek ve şahsımıza ait iyi niyet ve ikram ve beğenmek ve alkışlamak mesleğimiz itibarıyla cidden kaçıyoruz. Bizim mesleğimizde samimi olmayan sohbetlere ehemmiyet azdır. Nurun mesleğinin en mühim gerçeklerinden birisi de herkese, muhtaçlara hem de karşı gelenlere ders vermektir.

Ayrı olarak mesleğimizin “dostane” ve “halis” ve “samimiyet” gerçekleri, kendilerini övmeye izin vermezler. Onun için mesleğimizde kanı, her zaman şükrü ve metanet ve sebatı netice verdiği için, ihlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde; sonuçlarına ve faydalar karşı kanaatle sorumluyuz. Bu kanaat cihetiyle mesleğimizde vakit, yer sohbetimize engel olamaz. Hem mesleğimizde Ehli Beytin muhabbeti vardır. “Evet, mesleğimizde kuvvet var. Ancak bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir.” Bizim mesleğimizde benlik, kendini beğenmişlik,  perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz; onu ihsas eden halattan şiddetle kaçınıyoruz

Mesleğimiz yıkmak değil, korumaktır; hem bozmak değil, imar etmektir; hem, hükmedici değil, hükmedileniz. Onun için mesleğimiz müspet hareket etmektir. Mesleğimizde, eksiksiz bir ihlastan sonra en büyük gerçek, kararlılık ve sağlamlıktır.

Nur öğrencilerinin meslekleri politika ve cemiyet değildir. Ne olursa olsun dünya boğuşmalarına bakmamak mesleklerinin ehemmiyetli bir gerçeğidir. Risale-i Nur’un gerçek mesleği olan şefkat, hak ve doğruluk ve yürek, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten menetmiş. Nurun mesleği olan karşılık vermemek ve dünya ehliyle ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız gerekli doğru olduğu zaman kısaca savunmaktır.

Allah bizleri Risale-i Nur’un gerçek mesleğinde halis, sadık olmak ve dayanışma sıfatlarında sebat etmeyi; doğrultuyla hizmeti imaniye ve Kuraniyede istihdam edilmeyi kısmet etsin.