Risale-i Nur’da meslek ve meşrep

Meslek ve meşrep Risale-i Nur’da sıkça yer alan iki kavramdır. Sözlüğü anlamlarda meslek daha geniş ve kapsamlı bir kavram olup gidiş, usul ve tutulan yol; tarz, davranış ve sistem olarak gösterilir.

Meşrep ise daha özel bir anlam taşımakta olup yaratılış, tabiat, huy, karakter, ahlak, hareket tarzı, tavır ve davranış olarak açıklama edilmektedir.


Bir birey, pek ender olarak kendi özel meslek ve meşrebinin tesirinden kendi fikrini kurtarabilir. Onun özel meşrebi tesir ettikçe, tam tamına hakikati duru ve temiz olarak dile getiremez. Ferdin anlama ve anlamı ona hususidir. O şahıs onu kabul eder; lakin başkalarını ona çağrıştırmaz. Şayet alimlerin çoğunluğuna göre onun anlamını kabul ile başkalara ihtiva ettiğini gösterse, o zaman başkasını o anlama çağrı edebilir. Öyleyse Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki, Kuran hakikatlarını  görsün, tarafsız beyan etsin. Bu ifadelerden de anlıyoruz ki meşrep daha has ve özel bir anlamı dile getiriyor.

Risale-i Nur’daki Kuran tarifinin nihayetinde “Hem bütün evliya ve doğru sözlüler ve arifler ve hakikatı araştıranların çeşitli meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin zevkine uygun ve o meşrebi nurlu edecek ve herbir mesleğin sevk edilmeye muvafık ve onu betimleyecek birer Risale ibraz eden kutsal bir kütüphane kararında bir semavi bir kitaptır, ifadeleri insanların meslek ve meşrep cihetinden farklılık göstereceğini bildiriyor.
Hem belki, islamiyet dairesi içerisinde, hangi meşrepte olursa olsun tümcesindeki “islamiyet dairesi” kavramı bütün meslekleri içerisine alan geniş ve büyük bir İslamiyet dairesini tarif ediyor. Öyleyse islam dairesi, bütün islam aleminin içine alan çok detaylı ve geniş olan büyük bir dairedir. Bu İslamiyet dairesi içerisinde bulunan mesleklerde çok değişik meşrepler yer bulabilir. Meselâ “Tarikatin gayet önemli bir meşrebi olan ‘'vahdetül vücut” veya fakat ehli vahdetüş şuhudun meşrebi fark ve sahvdır. Ehli vahdetül vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Safi meşrep ise, meşrebi ehli fark ve sahvdır. ''denilmiş. Hem de “tarikatte ‘seyr-i enfüsî’ ve ‘hayali dolaşma’ tabirleri altında iki meşrep var.” denilerek tarikat mesleği içerisinde farklı farklı meşrepler olduğu açıklamış.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Eserleri'nin farklı yerlerinde meslek ve meşrep meselesine farklı açılardan yaklaşmış ve ihtiyaç duyulan açıklamaları yapmış olup, ara ara kendi hizmet metodunu hem mesleğimiz, hem de meşrebimiz olarak dile getirmiştir. Mesela “Zati mesleğimizin aslı uhuvvettir”; Ama onların bu düsturu, bizim meslekte dostta fani olmak suretinde güzel bir düsturdur.”; “Mesleğimiz dostane olduğu için…” gibi tümcelerde “mesleğimiz” ifadeleri kullanılırken; “Meşrebimiz tartışma ve konuşma olmadığından ve kusurumuzu özbeöz olarak gösterenlerden hoşnut olduğumuzdan..”; “meşrebimiz dostluktur.”  “Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olamaz.”, “Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve düşmana düşmanlıktır.” ifadeleri ile de daire-i İslamiyet içerisinde ve Cadde-i Kuranın en büyük yolu mesleğinde “bir meşrebinin” olduğunu dile getirerek hasr olunmaya gidecek olan yolları da böylelikle kapamıştır.

Hem de “Yirminci Lem’a çeşitli meslek ve meşrepte müminler arasındaki anlaşmazlığın sebeplerini” mükemmel olarak açıklamıştır. İslamiyet dairesi içerisinde bulunan bütün meslek ve meşreplerin dostane bir şekilde kurallarını ve yollarını ve ortaya koymuştur. Ancak Risale-i Nur Öğrencileri,  nur dairesi dışında Nur aramamalı ve aramaz. Şayet ararsa, Risalei Nur’un penceresinden ışık veren manevi güneşe  karşılık lambayı bulur. Risalei Nur’un çevresindeki halis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve Sahabenin peygamberlik varisi sırrıyla dostane bir şekilde gösteren ‘meşreb-i hıllet ve meslek-i uhuvvet’ ise, başka taraflarda o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz; bir tek peder yerine, pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri, bir pederin şefkatini hiçe indirir

Bu izahlardan da anlıyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri mesleğini “meslek-i uhuvvet”, meşrebini de “meşreb-i hıllet” ile açıklamıştır. Zira uhuvvet bütün ehli iman ile bir rabıtayı ve kardeşliği zorunlu kılıyor, parçalanmaya ve zeval bulmaya fırsat vermiyor. “Müminler kardeştir” sırrı islamiyet çerçevesi içerisinde Cadde-i Kübrai Kuraniye mesleğini gerektiriyor. Ancak meşrep daha özel bir tarz ve karakteri ihsas ettiği için o geniş Kuran'ın caddei kübrası mesleği içerisinde ansızın çok meşrep kendi hal, tarz ve metodu ile hareket edebiliyor. Bu cihet insanın fıtratının gereği, değişik fıtrat ve karakterlerin zaruretinden ve insanlara tecelli eden Allah'ın güzel isimlerinin parıltılarının farklılığından ortaya çıkmaktadır.