Tevhid üzerinde durulması

Risale-i Nur’un tevhidle alakalı iki risalesi, vicdanlı olan bir inkarcıları imana getirmeye yeterli olduğu halde, bununla kanaat edilmemiş, bu konuda pek çok risaleler telif edilmiştir.

Bu konu üzerinde çoklukla durmanın en önemli sebebi Risale-i Nur’un bütün alemi İslam için yazılmış olmasıdır. Türkiye Müslümanları batı medeniyetinden etkilendikleri gibi, bütün islam alemi de batı medeniyetinden etkilenmiş vaziyettedir. Muhataplar ve tahribatlar çok olunca ister istemez, bu tahribatların tamiri için çeşitli ve çok ilaçlara ihtiyaç vardır.

Risalee-i Nur’un tevhid üzerinde çokça durmasının en önemli sebeplerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1. İmanı hakiki hale getirmek farzdır

Alimler imanı taklit ve hakikiolmak üzere iki bölüme ayırırlar.

Taklidi iman; kişinin kanıtsız bir şekilde çevresinden öğrenmiş olduğu şeylere iman etmesidir. Hakiki iman ise kanıtlarla, Allah’a sanki görüyormuş gibi iman etmektir. Alimler her Müslümanın imanını taklitten tahkike yükseltmesinin farz olduğunda, her ne kadar taklidî iman sahihse de imanını kuvvetlendirmeyenlerin günahkar olacağında bağlaşıktırlar.

Kur’ân’ın pek çok âyeti kâinata ibretle nazar edip tefekkür ederek, insanların imanını tahkikî hâle getirmesini buyurmakla beraber, bu hususa pek çok hadiste işaret etmektedir.

Mesela tanınmış ‘ihsan’ hadisinde “İhsan, Allah’ı görür gibi kulluk görev faktördür. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor” emredilmiştir. Aynı anlamı ifade eden şöyle bir hadis de vardır:
“İmanın en üstünü nerede olursan ol, Allah’ın seninle olduğunu bilmendir.”

2. Amelde ihlas, tahkikî imanla olasıdır

İnsanın nefsine uyarak günahlara gitmesinin, kendini günahlardan kurtaramamasının, kulluk görev etmeyişinin veya kulluk görev etse de kulluk görevlerine riya, ucub gibi hislerin karışmasının temelinde iman zaafiyeti vardır. Nefsanî arzulardan kurtularak, kulluk görevlerde ihlasa ermek imanın kuvvetlenmesiyle olur. Risâle-i Nûr da insanların imanını kuvvetlendirerek onların nefsani arzulardan kurtulmalarına ve ihlaslı amel işlemelerine vesile olmaktadır.

3. Diğer müminlerin imanını destek etmek ve dinsizlerle mücadele etmek farzdır

Son zamanlarda pozitivist, materyalist bir alt yapıya oturtulmuş fenler, açıkça Allah’ı inkâr etmeseler de, gizli o olarak Allah’ın kainata karışmasını reddederler. Bu fenler kâinatta olan bütün olayları; ya tabiata, ya sebeplere bağlarlar, veyahut olan olayların kendiliğinden olduğunu iddia ederler. Dünyanın hareketleri, bulutların oluşumu, yağmurun yağması, zelzele gibi bütün müteallik hadiseler, her zaman bu maddeci anlayışla açıklar. Uzun yıllar okullarda bu fenleri okuyan insanlarda, ister istemez olan olaylara bu perspektiften bakmaya başlarlar ve zihinleri buna göre şekillenir. Bu eğitimin tesiriyle bir bölüm insanlar küfre kolaylıkla gidebilirler. Küfre gitmeyen, fakat eğitimin etkisinde kalanlar ise, 'Aristonun tarif ettiği gibi'  kainata karışmayan, ilgilenmeyen bir Allah anlayışına sahip olurlar. Bu ise insanı bilmeden küfre götürecek bir anlayıştır. Zira Kuran’ın bize anlattığı Allah her an, zerrelerden güneşlere varıncaya kadar, kudreti her yerde yansıyan eden bir Allah’tır. Allah'a inanmak önemlidir ama bu inancınn da Kuran’a uygun olması şarttırr.