Takarrur

İnsan mâhiyeti i’tibârıyla mucîze-i kudret bir yaratıktır. Bu arada şu şecere-i kâinatın münevver bir meyvesidir. Böylelikle insana kudretten önemli aletler, yazgıdan dakîk  programlar verilmiştir. Bedîüzzamân Hazretleri de Evet insanı bir çekirdeğe benzemiş. Nasılki o çekirdek kudretten manevi ve önemli cihazlar ve yazgıdan ince ve değerli program verilmiş demiştir. İşte böyle bir insanın yalnız aklına yüzer hikmetler ve fâydalar vermiştir.

İnsan dimağı şümullü bir mahiyette ve potansiyel bir haldedir. Dimağda çeşitli mevkiler ve işleyişler vardır. Bilhassa tahayyül ile başlayan dimağın mevkileri tevehhüm, tasavvur, taakkul, tefekkür ve takarrur ile devam eder. Bu evrelerde insan hep hayal, tasvir, akletme ve düşünme evrelerini yaşar. Tasdik edeceği düşünceleri fikir süzgecinden geçirmeye çalışır. Bir düşünce önce hayallerle başlar. Hayal, suretlerin yerel ve yeridir. ”Hayal ise, her zaman bir sebep tahtında bir çeşit suretleri dokur. Her hayalde bir gerçeklik gizlidir. Zira her bir hayalde bu  gibi bir hakikat tanesi bulunmak koşuldur. İnsan hazîne-i hayalindeki dane-i hakîkatlere önem verdikçe o hakîkatlere suretler biçmeye baslar ve hakîkatin sureti çeşitli tasavvuratla şekillenmeye başlar. Bu şekillenme evresinden sonra akıl akletme ve tefekkür evrelerini yaşar ve hazîne-i hayalindeki dane-i hakîkat bir nevi zihin evrelerinde pişme evresini yaşar. Tefekkür evresinde derin bir düşünme ve netleşme yaşayan insan, bu evreden sonra o şekillenen ve netleşen düşünceyi karar verme evresine taşır. İşte bu evre takarrur evresi olmalıdır. Zira takarrur bir fikrin ve düşüncenin zihin ile şekillendikten sonra aklen karar verme halidir. Artık düşünceler dimağın tasdik evremsine hazır vaziyete gelmiş olur.

Takarrur, karar bulma, yerleşme, sabit olma halidir. Zihinde şekillenen bilgilerin netleştikten sonra karar verme ve yerleşme evresidir.  Takarrur, tekrar ile hâsıl olan ve zihnen karar kılınan bir vaziyettir. “Mâlumdur ki, müessis olan zât, vaz ettiği asalları güzelce yerleştirmek için tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet, tekrar edilen şey sabit kalır, takarrur eder, unutulmaz. Böylelikle tekrar edilen tekrarlar, zihinlerdeki bilgilerin karar haline gelmesidir. İnsan tasavvurattan sonra taakkul ve tefekkür ile ele geçirdiği bilgileri tekrar ederek zihinde yerleştirmeye çalışır. Zihin aşamalarında şekillenen tefekkür ve taakkuller karar aşamasına geldiğinde onaylanır. Tasdik aşaması takarrurdan sonra vuku buluyor olmalıdır.

Risâle-i Nur’daki  takarrur etmiş usuldendir ve şeriat usulunda tekrar ettiği vecihle tespitlerinden de anlaşıldığı üzere takarrur hali, karar kılınmış bir usulü dile getirmektedir. “Derince düşünüp zihnimde takarrur ettiremedim ise de tümcesinden de anlaşılacağı gibi tekrar hali için derin bir düşüncenin ortaya çıkması gereklidir. Bu da taakkul ve tefekkür aşamalarından sonra ortaya çıkan bir durum olmalıdır. Düşmanın veya şeytanın bir boş bir vekili olacak bir halet, zihninde takarrur eder.'' Tümcesinden de anlaşılan odur ki tekrar edildikçe zihinde kalıcı bir haldir. Fen ilimlerinde tekrar etmiştir ki tümcesinden de anlaşılan tekrar, fen bilgilerinin kanıtlandırılarak netleşmesi ve kararlaştırılması olarak kabul edilir. Bunlardan başka bu derece zihinde tekrar ve bir merkez etrafında toplanmamıştı.Evet ukûl yanında kat’iyyen takarrür etmiştir ki Bil ey birader! İlm-i usûlde takarrür etmiştir ki Zira, enbiya-i izamdan duyulmak suretiyle, zihinlerde görüleni tekrar etmiştir.  İfadelerinden de belirtildiği gibi tekrar hali zihinde şekillenen ve aklen karara varılan bir neticedir.

Öyleyse şüphesiz tekrar etmiş ki, Risâle-i Nur hakîkatlerine gıdaya ihtiyaç gibi bu vakitte ihtiyaç var. Bu muhtaçlık ise onu muvaffak olmaya bırakmaz, işlettirecek inşâallah.”