Tefekkür

Kuran, kainatta tefekküre buyruk verdiği gibi, faydaları  anı getirme ve nimetleri sayan ayetlerin fasılalar ve hatimelerinde galip olarak akla havale ve yürekle göndermek için, Bilmiyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar mı? Hiç düşünmez misiniz? Bundan ibret alın. gibi o zihinlerde delillerle inayeti belirliyor. Ayrı olarak. Kuran-ı kerim'in  ta düşününüz. Ta düşünsünler.  Onlar kendi üzerlerindeki Allah'ın sanat mucizelerini hiç düşünmezler mi? Gökleri ve yeri ve her ikisi arasındakileri Allah yaratmıştır' Düşünen bir topluluk için ayetler, kanıtlar vardır. gibi ayetlerle buyurduğu tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve Bir süre tefekkür, bir yıllık boş yere imandan daha hayırlıdır. Hadis-i şerifi ile beyan edilir.

Risâle-i Nur mesleğinin dört gerçeğinden birisi de fikir etmektir. Tefekkür; anlamı harfî olarak derin düşünmektir. Eşyada yansıyan  isimlere Allah adına bakmaktır. Mevcudat pencerelerinden Allah’ın isim ve sıfatlarına nazar etmektir.  Bu arada tefekkür kıymetli bir imandır. Derinlemesine, inceden inceye düşünme ve fikir etmektir. Zikir yürek ile, düşünmek ise akıl ile yapılır. Bazen de dille yapılan zikir ise kalple yapılan tefekküre hükmeder. İnsanın tecellî-i kemâlât-ı ruhîsi; muhabbet, hüner ve tefekkür ile birlikte, füyûzât-ı kalbî, lem’a-i hakîkat ve amaç-i saadetledir. Tefekkürün en kabul olanı iman nuruyla  yapılandır. Zira iman nuru  ile tefekkür edenin iman nuru artar, kuvvet bulur.

Risale-i Nur’da tefekkür,  hayali ve enfüsî olmak üzere iki esas üzerinde açıklar. Bunlardan birincisinde hülasa etmek, ikincisinde açıklama esas tutulmuştur. Âfâkî tefekkür ve bilgiler, Bedîüzzamân Hazretleri’nin tâbirince hariçten ve uzaklardan alınan bilgilerdir. İnsanı vehimlerden, kuruntulardan ve kuşkulardan muhâfaza edemiyor. İnsanın en ehemmiyetli görevi olan kalb dairesindeki ebedî hayatı kazandıracak ubûdiyet ve duâdan geri tutuyor. İnsan mâhiyeti itibârıyla her bir hâdise ile ilgilidir. Zira insanın rûhuna dercedilen kuvvet ve duygulara fıtraten bir had ve bir nihayet atamamıştır.  Ancak insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir tevazu ve bir son getirmiştir. Böylelikle insan istem-i cüz’iyesi ile öneri ile yükümlü kılınmıştır.

İnsan hayali bilgiler ile hereket eder ise, bu bilgiler ve malayâniyat onun hayatına hâkim olur. Mâhiyetindeki istidadlarını inkişaf ettiremez. Öyleyse Bedîüzzamân Hazretleri’nin “hayali, haricî, umûmî ahvâlâta teemmül ettiğin zaman, sathî, icmâlî düşün, tafsilâta geçme” ikazına dikkat edilmelidir. Böylelikle hem de hayali tefekkür, dibi olmayan denize benziyor, sahili yoktur. İçine dalma, boğulursun ihtârı bize çok ehemmiyetli bir hakîkatı gösteriyor. Bizler hayali tefekkürü icmâlî, enfüsî tefekkürü ise tafsilâtlı yapalım ki, vahdete kavuşalım. Ters halde, kesret âlemi zihnimizi ve fikrimizi dağıtabilir. Hayali tefekkürü öncelersek; kuruntu bizi havalandırır, enâniyet âlemimizde kalınlaşır ve gafletimiz de kuvvet bulur.

Enfüsî tefekkür; iç dünyamız ve âlemimizle alakalı, nefis ve beden dâiresinde yapılan tefekkürdür. Enfüsî tefekkürü nefsimizde tafsilatlı olarak yapabiliriz. Böylelikle âfâktan enfüse, kesretten vahdete erişebiliriz. Enfüste yapacağımız tefekkür evham ve gafletimizi dağıtır. Bir iç hesaplaşmasını yaptırır, Rabbimizi yakından tanıyıp mârifetullaha  çok keskin ve kolay bir şekilde erişmemizi sağlar. Bir çeşit kısa bir mârifetullah yoludur. düşünme  ve iç alemimizde yaptığımız tefekkür ve bilgiler temizdir, arızasızdır ve vehimlerden de mahfuzdur. Öyleyse merkezden, muhîte, yakından uzağa bir metot olan nefsten tut ta ufuklara tefekkür bir çeşit sünnetullahtır. Sağlam ve doğru bir yoldur