Tevehhüm

Tevehhüm;  kuruntu  ve kuruntulardır. Az bir tehlike olaasılığı olsa da çok korkmaktır. Yok olanı var zannıyla ümitsizliğe ve korkuya düşmektir. Aslında olmayan bir şeyi var kabul ederek ümitsizliğe düşmek; yok olanı var zannetmekle kafada kurma ve kuruntuya kapılmaktır. Esassızsız ve yanlış düşüncelere kapılarak rahatsız olmaktır. Bazen de absürt bir hezeyandır. Tevehhüm, vesvesenin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle olan vehmî zanlardır. İnsanın tahayyül mevkisinde vuku bulan bir hâldir.

Tevehhüm esasında hayali safsataları korku zannederek kalben zarar görür olmaktır. Kararsız bir hayali hakikat kuruntu etmektir. Hayale gelen bir kuşkuyu, akla girmiş bir kuşku tevehhüm etmekten ibarettir. Oysa tevehhüm bir karar değildir. Bir derece serbest, cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemez, öneri-i dinî altına çok girmez konumdadır.

Tevehhüm hâlinde insan, olasılıkları iltibas eder ve olanak-ı zatî ile yakîn-i ilmî ve hükmîyi karıştırır. Böylelikle insanda tevehhümün tasarrufu vuku bulur. Oysa “Bir emâreden gelmeyen bir olasılık-i zâtî ise, bir olanak-ı zihnî olmaz ki şüphe verip önemi olsun.”Öyleyse tahayyülî tevehhüm anlamsız dâvâ-yı mücerrettir. “Başka bir deyişle, aklen, mantıkan, fikren o dâvâyı ettirecek bir kapı aralamadığı için, anlamsız sözler hükmündedir.”

Tevehhüm, insanı aldatabilir bir kuruntu halidir. Her zaman insanda kusur sebebi zanneder. İblisin en çok işlettiği bir damardır. Zira tevehhüm kuruntu halinda vuku bulan bir illet ve halettir. Bu cihetle “Vesvesenin zararı, tevehhümü zarardır; başka bir deyişle onu zarar veren tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. Zira, hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem iblisin işini kendi kalbine mal eder; onun sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zati iblisin da istediği odur. Çaresiz vesveseli adam, bazen hayalleri, akılla birleştirir. Yani, hayaline gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe kuruntusuna düşüp, inancına halel gelmiş zanneder. Hem, bazen tevehhüm ettiği bir şüpheyi, îmâna zarar veren bir şek zanneder. Bu gibi durumlarda kaygıya düşmemek gerekir. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi, tevehhüm-ü küfür bile, küfür değildir. Zira hem hayal etmek, hem kuruntuya düşmek, hem tasarlamak, hem fikir etmek, aklın tasdiğinden ve yüreğin anlayışından ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler, istediği tarafı seçmeyi pek dinlemiyorlar,din teklifi altına çok giremiyorlar. Öyleyse kuruntu, tasdik ve anlayış olmadığı için şüphe ve kararsızlık sayılmaz.