Risale-i Nur ve İlm-i Mantık


Mantık ilmi, binlerce sene önce bulunmuş ve geliştirilmiş, pozitif bilimin net olarak kabul ettiği bir ilimdir.
Mantık ilminin önemli işlevi ise karşılaştırmaktır. Karşılaştırmak mantıkla hareket eden kişinin olmazsa olmazıdır. Özetleyecek olursak mantık, “akıl yürütme uygulamalarıyla bilmediği bir savı, gözlemlemediği, tecrübe olarak kanıtlamadığı, varlığından kesin emin olmadığı bir şey ile ilgili net bilgi sahibi olmak” şeklinde tanımlayabiliriz.

Aristo’nun kıyas hakkındaki sözü de dikkate değerdir: “Kıyas bir sözdür ki, kendisine bir takım vazifelerin yüklenmesiyle, bu yüklenilen şeylerden başka bir şey, yalnız olarak bunlar hesabıyla zorunlu olarak ortaya çıkar”. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de mantık ilmindeki “kıyas”a çokça müracaat etmiştir. Risale-i Nur’daki kanıtların büyük çoğunluğu kıyas metodu ile halledilmiştir. Hem de Bediüzzaman, mantık ve kıyas konusunda “Kızıl Îcaz” isimli münhasır ilmî bir yapıt bile yazmıştır. Öyle ki Cenâb-ı Hak insana kıyas ile kendisini bulabilmemiz ve tanıyabilmemiz için sayısız cihazat vermiştir. Bunlardan en bilinen ve en mühimmi bir Vahid-i Kıyasî olan “ene” dir. Bundandır ki, kıyas ile ilgili hepimizin az veya çok bilgisi var. Ancak biz konuyu tamamiyle matematiksel olarak açıklama edip ilmi olarak probleme yaklaşacağız. Ancak konuyu aşırı matematiksel ifadelerle boğup sıkıcı hale getirmemeye çaba edeceğiz.

Kıyas metodunda “önerme” denilen bir kavram vardır ki kıyasın bel kemiğidir. Meselâ “Bütün çiçekler güzeldir” tümcesi bir önermedir. Bu önerme ile irtibatlı başka bir önerme daha söyleyelim: “papatya bir çiçektir”. Burada birinci önerme büyük önerme  ikinci önerme ise küçük önerme olarak isimlendirilir. Bir de netice önermesi vardır ki bizi gayemize eriştirecek tümce burada sarf edilir. Çiçek örneğinden hareketle, bu sözgelişi netice önermesi “ÖYLEYSE papatya güzeldir” tümcesi ile dile getirilir. Bir problemin çözümünde karşılaştırma metodu kullanılırken ansızın fazla kübra ve suğra kullanılabilir. Bu tip kanıtların yapılması zor olsa da en etkili karşılaştırma metodu budur. Üstad Hazretleri genel itibar ile bu metotla hakikatleri kanıt eder. Risalelerde geçen madem bu böyledir, şeklindeki tümcelerin herbiri birer önermedir. Ve “öyleyse hiç olası mıdır ki ki bu böyle olsun..” şeklinde devam eden tümceler de netice önermeleridir. Buna bir örnek verelim:

“Evet, madem insan doğal olarak bir baki bir güzelliğe iştiyak ve en güzel bir surette yaratılmıştır. Ve madem bâkî bir cemal, zâil bir müştâka razı olamaz. Ve madem insan bilmediği veya yetişemediği veya tutamadığı bir kasıttan gelen hüzün ve üzüntüden mutluluk beklemek için, o amacın kusurunu bulmakla, belki saklı düşmanlık etmekle  kendini teskin eder. Elbette ve her halde insan bir sonsuzluk aleme gidecek ve bir sonsuz hayata mazhar olacaktır.

Bu cümlede Üstad Hazretleri “madem madem” lerle  küçük ve büyük önermeler kurmuş ve nihayet olarak ispatını sonuç önermesi olan elbette ve her halde tümcesi ile tamam etmiştir. Bu ve buna benzer daha pek çok azim karşılaştırma şecereleri ile büyük kanıtlar Risale-i Nurda mevcuttur. Risale-i Nurlardaki ilmi mantığı anlamak, Risale-i Nurları daha iyi anlayabilmek ve algı edebilmek açısından fevkalâde ehemmiyet teşkil etmektedir.