Savm(Oruç) 2


Savm, nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hissetmek ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmaktır.

Savm, Kur’ânı Hâkim’in vakitı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı güzel bir gelecek ve Kuran yeni indiriliyor gibi okumak ve dinlemektir.

Savm, nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve malayaniyat hâlâttan tecerrüt ve yeme ve içme terkiyle melekiyet durumuna benzemektir.

Savm, her bir harfi otuz bin bâkî meyveler veren ve bir nuranî şecere-i tuba kararına geçen Kur’ân-ı Hâkim’den baki meyveleri kazanmak ve bu kudsî, sonsuz, kârlı ticareti yapmaktır.

Savm, yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvânî hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemektir.

Savm, mahlûkatın hayvaniyetten çıkıp melekiyet durumuna ya da ahiret ticaretine girdiği için dünyevî hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh durumuna girerek, Samediyete bir nevî ayinedarlık etmektir.

Savm, dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmak ve lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul olmak ve gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmektir.

Savm, insana en önemli bir ilâç nev’înden maddî ve manevî perhizdir.

Savm, emir aracılığıyla helâli ayrıldığı cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye yetenek peyda etmektir.

Savm, uzun süren süre-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazet ve bir idmandır.

Savm, beşerin musîbetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilâcıdır.

Savm, kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin ve sair cihazat-ı insaniyenin terakkiyat ve tefeyyüzleridir.

Savm, nefsin iahlığını kırmak, acizliğini göstermek ve abd olduğunu bildirmektir. Başka bir deyişle, açlıkla nefsin firavunluk tarafına darbe vurmak, acizliğini, zayıflığını, fakirliğini gösterip kul olduğunu bildirmektir.

Oruç, Ey Allah’ım Sen benim Rabbı Rahimim’sin; ben senin aciz bir abdinim. şuurunu kazanmaktır.

Ve Orucun en ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye bile bir nev’î oruç tutturmaktır. Başka bir deyişle, muharremattan (haramlardan), malayaniyattan (yararsız, boş şeylerden) çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete göndermektir.

Cenâb-ı Hak, Risâle-i Nur yoluyla, Kur’ân-ı Hâkim’in milyonlarla bakî meyveleri kazandıran ve sanki bir öteki dünya ticareti için, gayet kârlı bir meşher, bir pazar ve uhrevî kazanç için gayet münbit bir taban ve neşvünema-i a’mal için bahardaki ma-i nisan ve saltanat-ı Rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram kararında olan Ramazan-ı Şerifi yaşamayı ve en mükemmel orucu tutmayı kısmet eylesin. Âmin.