Adaletin Değeri ve Dindeki Önemi

Üstad hazretleri, meydana atılmalarına karşı ufak bir şekilde cidal eden küçük çaplı bir takım çabaların ötesine geçmeye çalıştı. Herbir darbeye karşı, ya manayı izhar ile, ya da bir açıklama ile veya kahramanca bir müdafaa ile karşılık verdi. Her ne kadar ortaya koyduğu eserler hizmetlerde başarılıysa ve ortaya koyduğu çabaları iddia etsek de, yapmış olduğu bu çabalar, ancak iman ve inanç temelleriyle ilgili bir emniyet içinde olduktan sonradir ki, ortaya atılan şüpheleri yapılan  darbeleri tam manasıyla yok etmekte ve kalbe anlayış ve emniyetli olma rahatlığını ve huzurunu vermektedir ki bu iman temelleri, tüm darbe ve şüphelerin üzerine bir perde çekmekte ve bunları teslim ve tevhid gerçeğine bağlantılı tekamül etmiş olan, kapsamlı bir tasarının yardımı ile kökünden söküp atmaktadır. Bu husus da ancak evreni dikkatli bir rasad etmek ve yaratıcısı olan Allah  ile bağını kurmak ile mümkün olmaktadır.

Said Nursi, Kuranın kainat ilmine  ait bakış açısını bilmenin bir mecburiyet olduğu doğruluğunu müslümanların kuvve-i hafızasına yeniden kazandırmıştır. Zira, çoğu kere Müslümanlar  zamanın olayları ve birbirini takip eden olayların sebepleri ile girdikleri rakip olama  ve çekişmede, bu bakış açısından vurdumduymaz olmuşlardır. Öyle ki, tefsir ve fıkıh meydanında bu konuyla yazılımış bir kısım kitaplarımız, Kuran’ın kainat ilmine ait bakış açılarına ait meselelerin, yapıtlarında az yer almasından ve bu sahada Kuran marifetlerinin eksikliğinden pek yakınmaktalar. Muhtevâ noktasında yaşanan bu cimrilik, bir kısım İslâm hukuku uzmanlarını, bazı şeriat olaylarını ve hatta ayet ve Hadislerin tefsirlerini, değişmez ve sarsılmaz bir nizam ve düzen üzerine kurulu olan Kuran’ın kainata bakış açısından tamamen kopuk bir şekilde şekillendirmesine yol açmıştır. Bu yüzden, Said Nursi’ye göre, Kuranı Kerim’in anlaşılmasının, iç ve dış alemde sebepleri  ve sonuçlarıyla öğrenilmesinin; düzen ve denge kanununa giden metodu şekillendirme ve tarif ettiğini ve kapsamlı bir marifet verdiğini açıklamaktadır.