Cumhuriyet ve Demokrasi

Nasıl ki cumhuriyet hükümeti dini dünyadan ayırıp tarafsız kalmak prensibini kabul etmiş; dinsizlere de, dinsizliklerinden dolayı ilişmediği gibi, dindarlara da, dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin gerekliliğindendir. Öyle de, ben dahi tarafsız ve hürriyetperver olan cumhuriyet hükümetini, dinsizliğe taraftar ve oyunları  çeviren ve hükümetin memurlarını aldatan saklı menfi komitelerden ayırıyorum. Hükümetin onlardan uzak olduğunu öne sürüyorum, o entrikacılarla bazen döğüşüyordum. Evet, cumhuriyet hükümeti, o gizli ifsadçıların vatana ve millete muzır dertlerini elbette revaç vermez ve taraftar olamaz.

Ve bilse, men etmek, Cumhuriyet yasalarının gerekliliğindendir. Ve öyle ifsadçılara hükümet hesabına taraftarlık ile, Cumhuriyetin esaslı prensiplerine  tam tersine gidemez. Cumhuriyet hükümeti, bizimle o ifsadçıların arasında hakem kararını alsın. Hangimiz zalim ise ve tecavüz ediyorsa, o zaman o hakem, kararını versin ve hakimlik noktasında kararını yerine getirsin. Görüldüğü gibi Said Nursi Hazretleri Cumhuriyet hakkındaki fikirlerini gayet net olarak açıklamış ve cumhuriyet hükümetinin kemal anlamda anlamını tatbikatçılara duyurmuştur.

Ancak Said Nursi Hazretleri Cumhuriyeti; isim ve resimden ibaret kabul etmez ve Sen Selef-i Salihîe karşı  çıkıyorsun diyenlere cumhuriyetin anlamını şu şekilde açıklar: Hulefâ-i Râşidîn; hem halife, hem reisicumhurdular. Sıddîk-ı Ekber  Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur kararında idi. Ama anlamsız isim ve resim değil, belki adaletin hakikatını ve şeri hürriyeti taşıyan dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Hem de yanlış tatbikat yapanlara karşı da şu veciz ifadelerle reaksiyonunu göstermiştir: İstibdadı kesinlikle cumhuriyet namını vermekle, irtidadı saltı rejim altına almakla, sefaheti kesinlikle uygarlık ismini takmakla, zorla küfrü keyfiyi yasa ismini vermekle hem bizi perişan, hem hükümeti aldatan, hem adliyeyi bizimle anlamsız meşgul eylediler.

Risale-i Nur Külliyatı’nda Demokrasi ile ilgili da tarifler ve izahlar vardır. Bu izahlar daha çok Said Nursi Hazretleri’nin öğrencileri tarafından yapılmış olup, O’nun tashihalerinden geçen yapıtlara girmiştir.  Alakalı açıklamalar şöyledir: Demokrasi devrinde ve din hürriyetine izin verildiği bu vakitte; yasanın adaleti ve fikir hürriyeti ve vicdan düsturlarıyla; fikri hürriyet ve vicdan hürriyeti düsturunu en geniş anlamıyla tatbik eden cumhuriyet idaresinin demokrasi yasaları denilerek, demokrasi tarifinin en güzel açıklaması Risale-i Nur Külliyatı’nda yerini almıştır. Ayrı olarak Said Nursi Hazretleri’nin Avukatlığını yapmış olan Avukat Mihri Helav savunmasında filhakika, müvekkilim, bütün milletle birlikte istibdada karşı mücadele etmiş, hürriyet ve demokrasinin tesisine çalışmış ve bu hususta husule gelen muvaffakiyetten dolayı da hoşnut olmuştur. ifadesine yer vermiş olup bu savunma Tarihçe-i Hayat’a ilave etmiştir. Said Nursi Hazretleri’nin müstesna öğrencilerinden olan merhum Zübeyir Gündüzalp’te Ankara Üniversitesinde okunan bir konferansında bu feci halin böyle olduğunu, demokrasinin memleketimizde şu senelerde gelişmeye başlaması sayesinde anlamış bulunuyoruz ifadesi vardır. Görüldüğü gibi Demokrasi ve Demokratlık Risale-i Nur yapıtlarından bulunmuş olup tarif ve taltifatları yapılmıştır.
Said Nursi Hazretleri madem cumhuriyet idaresinde yasa herşeyin üstündedir ve onun kararı cari olur diyerek yasa hakimiyetinin cumhuriyet idaresinde cari olduğunu dikkatli nazarlara sunmuştur.