Dahili ve Harici Akımlar


Üstad Bediüzzaman Hazretleri perde altında ve üstünde önemli cereyanlar rol oynuyorlar diyerek bu cereyanların önemli tahribat yaptığına işaret etmektedir. Hem bu vakitte, ehl-i îmânın vahdetine çok zarar veren kimi politik cereyanlar bulunduğunu da belirtir. Öğrencilerini ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve özellikle politikalı cemaatlere hiçbir ilgi peyda ettirmiyor; Risale-i Nur ve şakirtlerini olası olduğu kadar o cereyanlara temastan menediyor. Zira sırr-ı ihlâs bu teması ve alâkadârlığı kabul etmiyor. Öyleyse o cereyanların kuvveti yerine inâyet ve tevfik-i İlâhiyeye dayanmak gerekiyor.


Üstad Bediüzzaman Hazretleri İslâmiyet ve Kur’ân aleyhindeki hariçteki cereyanlar elbette dâhilde bazılarını bulmuşlar ki, Kuran lehinde cidden çalışanları uçurmak, kaçırmak, kuruntu vermek gibi propagandalarla özbeöz fedakâr olmayan veya dünya ile ve fazla arkadaşlarla alâkadar olanları evhamlandırıyorlar. Ve Nurcuların da kuvve-i mânevîyelerini kırmaya çalışıyorlar tesbitlerini yapmaktadır.

Bu cereyanlara karşı şu tesbit ve tavsiyelere müraat etmek elzem görünüyor: Evet kardeşlerim; bu vakitte öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sallayacak olaylar içinde hadsiz bir metanet ve soğuk kanlılık ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir. Bu evsaflar şûrâya dayalı, mütesânid bir kurulun şahs-ı mânevîsinde ancak içtima edebilir. Öyleyse o şahs-ı mânevîye dahil olup itimad etmek zarurî görünüyor.

Bediüzzaman Hazretleri bile bu dehşetli akımlara mesleğini kaptırmamak için görev-i hakikiyeye karşı büyük kusurlarım var dediği bir mektubunda Evet, büyük kusurlarımdan birtek suçum: Vatan ve ulus ve din adına yükümlü olduğum büyük bir görevi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon mapusunda kanım geldi demektedir. Zira bu vakitte öyle fevkalâde hâkim akımlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza özbeöz beklenilen ve bir yüzyıl sonra gelecek o zât bile bu vakitte gelse, harekâtını o akımlara kaptırmamak için politika âlemindeki durumdan feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye düşünüyorum denilmektedir.

Ahirzamanın bu dehşetli akımlarını nazarı dikkate almak gerekmektedir. Yoksa kati şekilde dış akımlar içten birisini kendi hesabına kullanacak, sonra onu da vuracak. Buna binaen Risale-i Nur tarafgirane akımlara giremez. Bütün eiman ehline kardeş gözüyle bakıyor, müsbet hareket ediyor. Başka mesleklerin tezyifiyle uğraşmıyor, menfî hareketi beğenmiyor.  Bu vakitte, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bir takım politik akımlar var. Bu politik akımlar, politikalı cemaatler olarak kararını icra ediyor. Ehl-i imân arasında tefrikayı en fazla bu politikalı cemaatler çıkarıyor. Bediüzzaman Hazretleri de bu akımlarla temastan hem Risale-i Nur’u, hem de öğrencilerini uzak tutuyor. Zira: Şimdi çeşitli garazkâr çok akımlar perde altında kendilerine taraftar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit oyunları tertip ettiklerinden, Nur hizmetindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek gerekli geliyor. Tâ ki kutsal olan Nur ve İman hizmetine zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci görevi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler özbeöz mü’minler olan Nurculara yardım gerekli gelirken fütur verir.

Elhasıl: Nur talebesinin, iki sosyal vazifesi var: Birincisi: İhlâs. Hiçbir dünyevî menfaatı hizmetinde niyet etmemek. İstemeden çıkar gelse, Allah’a şükreder. Hem sadakat ve tam sebat etmek gerektir. İkincisi: Tam tesanüd ve kardeşlerini eleştirmemek, manevi kuvvetlerini kırmamak ve hiçbir vecihle rekabet etmemek ve kusuru varsa örtmektir.

Sakın, dünya cereyanları, hususan politika cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda birleşmiş dalalet gruplarına karşı sizi perişan etmesin diyen Bediüzzaman Hazretleri’ne kulak vermek ve doğru söyledin demek boynumuzun borcu olmalıdır.