Cinler

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem Aleyhisselam yaratılmadan önce, bugün görüp müşahede ettiğimiz canlı ve cansız bütün varlıklar yaratıldı. Dünyada, bir insanın yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan her şey yaratıldıktan sonra, Hz. Âdem yaratıldı. Başka bir deyişle, arzın halifesi olarak yaratılacak olan insan için, şartlar her açıdan hazır hale getirildi. Son olarak da Hz. Adem, Cenabı Allah tarafından yaratıldı.

Önceden, yeryüzünün imarını üstlenmek ve diğer mahlûkat üzerinde bir nevi tasarruf ve amirlik görevi ile tavzif edilen cinler, bu görevi hakkıyla yerine getirmedikleri gibi, yeryüzünde fesad çıkararak zulme yol açtılar. Yaptıkları kötülükler, iyiliklerini fersah fersah geride bırakınca, Allah tarafından bu görevden azledildiler. İlahi kudret, onların yerine yeni bir yaratık yarattı. Bu yaratık da İnsandı.

Malum arzda insanlardan önce cinlerin yaşadığı malumdur. Bediüzzaman Hazretleri İşârâtü’l İ’câz’da bu sorunu şöyle ifade eder. Bakara Suresi otuzuncu ayette Halifetün kelimesi geçer. Bu deyim, arzın insanların hayatına elverişli şartlarai hâiz olmazdan önce, arzda algılı bir yaratığın bulunmuş olduğuna ve o yaratığın hayatına o vakitteki arzın evvelki durumları uygun ve müsait bulunduğuna işarettir. Halifetün tabirinin bu anlama delâleti, mukteza-i hikmettir. Amma ünlü olan anlama kıyasla, o algılı yaratık, cinlerden bir nevi imiş; yaptıkları fesattan dolayı insanlarla mübadele edilmişlerdir. Cinlerin yapmış oldukları bu fesad hasebiyle melaikeye hitaben Bakara Müddeti’nde problem şöyle dile getirilir: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de, Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın dediler. Bu konu konusunda İşârâtü’l İ’câz’da yapılan açıklama ise şöyledir: Düşün o zamanıki, Rabbin melâikeye hitaben, Ben yerde bir halifeyi yaratacağım diye konuştu. Melâikede, Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Hâlbuki biz hamdinle Seni tesbih ve takdis ediyoruz dediler.Bu ayetlerden ve açıklamalardan da anlaşıldığı üzere yeryüzünde insanda önce cin taifesi yaşamıştır. Bu taife kan döküp fesad çıkardıklarından, melaike cin taifesinden sonra yaratılacak olan insanın da böyle bir eylem yapıp yapmadığını öğrenmek gayesiyle Allah’a bunun hakikatini istifsar etmiştir.

Böylelikle yeni yaratılacak olan insan kabiliyet ve hakikat itibarıyla hayırlara ve kötülüklere kabildir. Bu noktaya şöyle işaret edilmiştir: Ve keza, Allah, mahzı hayr olarak melekleri yaratmıştır, mahzı şerr olarak da iblisi yaratmıştır, hayır ve şerden yoksun olarak behaim ve hayvanatı halk etmiştir. Hikmetin iktizasına göre, hayır ve şerre kadir ve câmi olarak dördüncü bölümü teşkil eden beşerin yaratılması da gereklidir ki, beşerin şeheviye ve gadabiye kuvvetleri kuvve-i akliyesine kesilmiş ve mağlûp olursa, beşer, mücahedesinden dolayı melâikeye tefevvuk eder. Ters halde, hayvanattan daha aşağı olur; zira özrü yoktur.