Velayeti Kübra Yolları 

Bediüzzaman Hazretleri’nin Hulusi Ağabeye hitaben yazmış olduğu bir mektuptaki açıklamaları da çok anlamlıdır. Şöyleki; Velâyet-i Kübrâ olan peybamberlik varisliği tebliğ makamının nurları altına girdiğin içindir. O zaman sen, dellâl-ı Kur’ân Said’in vekili, belki mânen aynı kararına geçtiğin içindir. Böylelikle Risale-i Nur hizmetiyle Velâyet-i kübrâ yolunun peygamber varisliği makamının tebliğ makamı olduğu hakikati anlaşılmış oluyor. Zira Risâle-i Nur, direk doğruya İlm-i Kelâm içinde ve İlm-i Akide ve Usûlü’d-Din içinde bir velâyet-i kübrâ yolunu açmış ki; bu yüzyılın hakikat ve tarîkat akımlarına galebe çalan felsefî dalaletlere galebe ediyor, alandadır.

Hem büyük velilik yollarını gösteren Risale-i Nur’dur. Velâyet-i Kübrâ yollarının en parlağı ve en yükseği Sünnet-i Seniyyeye ittibadır. Risaletun-Nur’un büyük velayet olan peygamberlik varisliğinin sırrı feyzini veren ders-i hakâik dâiresindeki ilm-i hakikat bile dâire hâricindeki tarîkatlere ihtiyaç bırakmaz. Belki bu sır içindir ki Bediüzzaman Hazretleri Evet, şems varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem şemsi gösteriyorum; benden mum ışığı istemek manasızdır, gereksizdir demektedir. Zira Risâle-i Nur, büyük velayet yolunu göstererek, ona sadık şekilde çalışanları arş-i kemâlâta ve evc-i âlâya çıkartıyor. Alandadır, ihtiyacını şiddetli olarak hissedenler deneyim edip bakabilirler. Demek, hakaik-i Kur’âniyeden tereşşuh eden nurlar ve o nurlara mütercim olan Sözler, o hassaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.

Evet, Risâle-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibâne direnci, sırr-ı ihlâstan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i îmâniyeden başka bir kasıt izlememesinden ve kimi ehl-i tarîkatın önem verdikleri keşf ve kerâmât-ı şahsiyeye önem vermemekten ve büyük velayet sahipleri olan Sahabîler gibi, veraset-i Nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve iman ehlinin imanlarını kurtarmaktır.
Risâle-i Nur’un hizmet mezrası ve tarlası, velâyet-i kübra’dır. Sahabelerin vaktinde ve yüzyılında tarikat yoktu. O yüzyılda nefsi terbiye edecek meşayihler de yoktu. Seyr-i süluk-u ruhaniyede nefsin, kalbin ve ruhun tezkiyesi ile arşı kemâlâta çıkaracak tarîkatvâri sistemler de yoktu. Öyle olduğu halde sahabeler, berzahı tarikat olan seyr-i süluk-u ruhaniyeye girmeden nefisleri üzerinde müessir olmuşlardı. Bu etkilenme nereden geliyor olmalı? Sahabeler nefislerindeki kötülükleri ne ile temizlemişlerdi? Elbette Risaletin nuru olan envâr ve iksir-i nurânî olan Efendimizin (s.a.v) sohbet hakikati ile temizlemişlerdi.

Risale-i Nur da bu ahirzaman yüzyılında Risâletin bir nuru olduğu için, bu hakikatleri çok okuyup, ruha ve kalbe sindire sindire nefsin tahakkümünden kurtarıyor. İşte akıl, kalb ve ruha vurulan bu cila Risâle-i Nur’un içinde vardır. Bu cilâya özbeöz anlamda mâlik olmak için üç ehemmiyetli koşul vardır: Bunlar: Sırr-ı ihlâs, hakikat-ı uhuvvet ve dâvâ-yı Kur’ân’iyeye sadâkat. Bu niteliklerle muttasıf bir Nur Öğrencisi, Risâle-i Nur’un rahle-i tedrisine çökse, nefsinin terbiyesine yol açacak bu cilaya malik olabilir.